Astrology

The Original Lomasha Samhita – Chapter 6

veenet Kumar

Chapter 6

मुनिरुवाच

मेषो वृषश्च मिथुनः कर्कः सिंहः कुमारिका। तुलालिधनुषो नक्रः कुंभमीनौ ततः परं॥१॥

यदव्यक्तात्मको विष्णुः कालरूपी जनार्दनः। तस्यांगानि निबोध त्वं क्रमाद्द्वादशराशयः॥२॥

The sage said: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Saggitarius, Capricorn, Aquarius and Pisces – know these twelve signs to be the limbs of Janardana as time personified, which is the unmanifest form of Vishnu.

शीर्षाननौ तथा बाहू हृत्क्रोडकटिबस्तयः। गुह्योरुयुगले जानुयुगले जंघके तथा॥३॥

चरणौ द्वौ तथा लग्नात् ज्ञेयाः शीर्षादयः क्रमात्।

Head, face, the two hands, heart, chest, hip[1], abdomen, private parts, the two thighs, the two knees, the two ankles and the two feet are the limbs signified in sequence by the twelve houses beginning with the ascendant.

चरस्थिरद्विस्वभावाः क्रूराक्रूरौ नरस्त्रियौ॥४॥

पित्तानिलत्रिधात्वैक्यं श्लेष्मकाश्च क्रियादयः।

The signs beginning from Aries are movable, fixed and dual; cruel and gentle; male and female in a cyclic sequence. Pitta (bile), Vata (air), Tridosha (mixed) and Kapha (phlegm) are the tempers of the signs in a cyclic sequence.

रक्तवर्णो बृहद्गात्रश्चतुष्पाद्रात्रिविक्रमि॥५॥

पूर्ववासी नृपज्ञातिः शैलचारी रजोगुणी। पृष्ठोदयी पावकी च मेषराशिः कुजाधिपः॥६॥

Aries is red in colour, has a large body, is four-footed, is strong during the night, resides in the east, belongs to the kingly class, resides on mountains, is dominated by the Rajas guna, rises with its back, is dominated by the fire element and has Mars as its lord.

श्वेतः शुक्राधिपो दीर्धश्चतुष्पाच्छर्वरीबली। याम्ये ग्राम्यो वणि(ग्) भौमि रजो पृष्टोदयी वृषः॥७॥

Taurus is white in colour, has Venus as its lord, is tall, is four-footed, is strong during the night, resides in the south, resides in villages, belongs to the class of businessmen, is dominated by the earth element, is dominated by the Rajas guna and rises with its back.

शीर्षोदयी नृमिथुनं सगदं च सवीणकं। प्रत्यक्तमो द्विपाद्रात्रिबली ग्राम्यो व्रजोऽनिला॥८॥

समगात्रो हरिद्वर्णो मिथुनाख्यो बुधाधिपः।

Gemini rises with its head, indicates a pair of humans (male and female) holding a mace and a lute, resides in the west, is dominated by Tamas guna, is two-footed, is strong during the night, resides in villages, belongs to the vraja (shudra?) class, is dominated by the air element, has an even body, is light green in colour and has Mercury as its lord.

पाटलोऽप्यवनीचारी ब्राह्मणो निशिवीर्यवान्॥९॥

बहुपादुत्तरस्थौल्यतनुः सत्त्वगुणी जली। पृष्ठोदयी कर्कराशिर्मृगांकोऽधिपतिः स्मृतः॥१०॥

Cancer is pale pink in colour, roams on earth[2], belongs to the Brahmin class, is strong during the night, is many-footed, resides in the north, has a bulky body, is dominated by Sattva guna, is dominated by the water element, rises with its hind quarter and has Moon as its lord.

सिंहः सूर्याधिपः सत्त्वश्चतुष्पात्क्षत्रियोऽनलः। शीर्षोदयी बृहद्गात्रः पांडुः पूर्वे द्युवीर्यवान्॥११॥

Leo has Sun as its lord, is dominated by Sattva guna, is four-footed, belongs to the kshatriya class, is dominated by the fire element, rises with its head, has large limbs, is pale in colour, resides in the east and is strong during the day.

पार्वतिश्चाथ कन्याख्या राशिर्दिनबलान्विता। शीर्षोदया च मध्यांगा द्विपाद्याम्यचरा च सा॥१२॥

ससस्यदहना वैश्या चित्रवर्णा प्रभंजिनी। कुमारी तमसा युक्ता बालभावा बुधाधिपा॥१३॥

Virgo roams on mountains, it is strong during the day, rises with its head, has limbs of medium size, is two-footed, resides in the south, represents a vaishya that is the business class, is a virgin holding grains and fire, is multi-coloured, is dominated by the air element, is a virgin, is dominated by Tamas guna, it represents the stage of childhood and has Mercury as its lord.

Chandrashekhars Comments: It should be noted that allotment of elements to rashi differs in different astrological texts, hence the difference between the elements allotted to Rashis in Lomasha Samhita and BPHS. Some are of the opinion that beginning from Aries they are of the order Fire, Earth, Air and Water, in a cyclical fashion till it ends on Pisces being of water element (Parashara). Others opine that it is Fire, Air, Earth and Water that is the correct order. I am personally of the opinion that the elements are as follows: Aries-Fire, Taurus-Earth, Gemini-Earth (Rudrabhatta’s opinion) Cancer-Water, Leo-Fire, Virgo-Earth, Libra-Earth, Scorpio-Earth and fire, Sagittarius-Fire, Capricorn-first half-Earth and second half-Water, Aquarius-Air and Pisces-Water.  

शीर्षोदया द्युवीर्याढ्या तौली कृष्णा रजोगुणी। पश्चिमेन्दूदचरो(पश्चिमे भूचरो?) घाती शूद्रो मध्यतनुर्द्विपात्॥१४॥

शुक्राधिपोऽथ स्वल्पांगो बहुपाद्ब्राह्मणो जली।

Libra rises with its head, is strong during the day, is black in colour, is dominated by Rajas guna, resides in the west, roams on the earth, is a killer, belongs to the shudra class, has a medium sized body, is two-footed, has Venus as its lord, has small limbs, is many-footed, represents a Brahmin and is dominated by the water element.[3]

सौम्यस्थो दिनवीर्याढ्यः पिशंगो जलभूचरः॥१५॥

रोमस्वाढ्योऽतितीक्ष्णांगो वृश्चिकश्च कुजाधिपः।

Scorpio resides in the north, is strong during the day, is tawny in colour, resides in water and land, has a hairy body, has sharp limbs and has Mars as its lord.

पृष्ठोदयी त्वथ धनुर्गुरुस्वामी च सात्त्विकः॥१६॥

पिंगलो निशिवीर्याढ्यो पावकी क्षत्रियो द्विपात्। आदावंते चतुष्पादः समगात्रो धनुर्धरः॥१७॥

पूर्वस्थो वसुधाचारी तेजवान्पृष्ठजोद्गमी।

Saggitarius rises with its hindquarter, has Jupiter as its lord, is dominated by Sattva guna, is golden in colour, is strong during the night, is dominated by the fire element, belongs to the class of warriors, is two-footed in the beginning and four-footed in the end, has even sized limbs, holds a bow, resides in the east, roams on earth and is full of spiritual valour.

मंदाधिपस्तमी भौमी याम्ये द्विनिशिवीर्यवान्॥१८॥

पृष्ठोदयी बृहद्गात्रः कर्बुरो वनभूचरः। आदौ चतुष्पादंते तु विपदो जलगो मतः॥१९॥

Capricorn is lorded by Saturn, is dominated by Tamas guna, is dominated by the earth element, resides in the South, is strong during night, rises with its back, has large limbs, is variegated in colour, roams about in forests and lands, its first half is four-footed and the second half is footless and moves about in water.

कुंभः कुंभी नरै वभू(बभ्रू) वर्णो मध्यतनुर्द्विपात्। द्युवीर्यो जलमध्यस्थो वाती शीर्षोदयी तमी॥२०॥

शूद्रः पश्चिमदेशस्य स्वामी दैवाकरिः स्मृतः।

Aquarius is represented by a man holding a water-pot, is brown in colour, has a body of medium built, is two-footed, is strong during the day, resides in the middle of water, is dominated by the air element, rises with its head, is dominated by Tamas guna, belongs to the shudra class, resides in the west and its lord is Saturn.

मीनौ पुछास्यसंलग्नौ मीनराशिर्दिवाबली॥२१॥

जली सत्त्वगुणाढ्यश्च स्वछो(स्थो?) जलचरो द्विजः। अपदो मध्यदेही च सौम्यस्थो ह्युभयोदयी॥२२॥

सुराचार्याधिपश्चास्य राशिनां गदितं मया।

Pisces is represented by two fishes joined at their tail and face, is strong during the day, is dominated by the water element, is dominated by Sattva guna, is pure, roams in clean water, belongs to the Brahmin class, is footless, has a medium body, resides in the north, rises with both head and hind quarters and its lord is Jupiter. Thus I have mentioned the characteristics of the signs.

त्रिंशद्भागात्मको राशिः स्थूलः सूक्ष्मफलाय च॥२३॥

वर्गाः षोडशसंख्याता ब्रह्मा लोकपितामहः। तानहं संप्रवक्ष्यामि सौमतेय शृणुष्व हि॥२४॥

A full sign has thirty bhagas for ascertaining finer results. Sixteen vargas have been spoken by Brahma, the forefather of the world. I shall now explain them to you, O Saumateya! So listen (carefully).

क्षेत्रं होरा च द्रेष्काणस्तुर्यांशः सप्तमांशकः। नंदांशौ दशमांशश्च सूर्यांशः षोडशांशकः॥२५॥

विंशांशो वेदबाह्वंशो भांशस्त्रिणांशकस्ततः॥२६॥

खवेदांशोऽक्षवेदांशौ षष्ठ्यंशश्च ततः परं।

Kshetra (D-1), Hora (D-2), Dreshkana (D-3), Turyansha (D-4), Saptamsha (D-7), Nandamsha (D-9), Dashamsha (D-10), Suryamsha (D-12), Shodashamsha (D-16), Vimshansha (D-20), Vedabahuamsha (D-24), Bhamsha (D-27), Trimshansha (D-30), Khavedamsha (D-40), Akshavedamsha (D-45) and Shashtiamsha (D-60).

मे

वृ

मि

सिं

तु

वृ

कुं

मी

मं

शु

बु

चं

सू

बु

शु

मं

बृ

बृ

क्षेत्रचक्रम्

राशयः

११

१०

१२

देव (१५)

सू

सू

सू

सू

सू

सू

चं

चं

चं

चं

चं

चं

पितृ (१५)

चं

चं

चं

चं

चं

चं

सू

सू

सू

सू

सू

सू

होराचक्रम्

१०

११

१२

मं

शु

बु

चं

सू

बु

शु

मं

बृ

बृ

सू

बु

शु

मं

बृ

बृ

मं

शु

बु

चं

बृ

बृ

मं

शु

बु

चं

सू

बु

शु

मं

द्रेष्काणचक्रम्

तत्क्षेत्रं तस्य खेटस्य राशेर्यो यस्य नायकः॥२७॥

सूर्येन्दोर्विषमे राशौ समे तद्विपरीतकं। पितरश्चंद्रहोरेशाः देवाः सूर्याश्च(सूर्यस्य) कीर्तिताः॥२८॥

The khestra is ruled by that planet who is the lord of that sign. Sun and Moon are the lords (of a Hora) in odd signs. In even signs their order is reversed. The Pitris are the deities of the Moon’s hora while Devas are the deities of the Sun’s hora.

द्विभागं चात्र होराख्यं दृक्संज्ञं त्रितयांशकं। स्वपंचनवपानां च विषमेषु समेषु च॥२९॥

नारदागस्तिदुर्वासाः द्रेष्काणेशाश्चरादयः।

Hora is half of a sign. Dreshkana is one-third of a sign. Lords of the own sign, fifth sign and ninth sign are the lords of the three Dreshkanas in odd as well as even signs. Narada, Agastya and Durvasa are the deities of the Dreshkanas in movable and other signs.

 

राशयः

१०

११

१२

प्र.

सनक

७-३०

मं

शु

बु

चं

सू

बु

शु

मं

बृ

बृ

द्वि.

सनंद

१५

चं

सू

बु

शु

मं

बृ

बृ

मं

शु

बु

तृ.

सनत्कुमार

२२-३०

शु

मं

बृ

बृ

मं

शु

बु

चं

सू

बु

च.

सनातन

३०

बृ

मं

शु

बु

चं

सू

बु

शु

मं

बृ

चतुशचक्रम्र्थां

स्वर्क्षादिकेन्द्रपतयस्तुर्यांशेशाः क्रियादयः॥३०॥

शनंदैकश्च(सनकश्च) सनंदश्च कुमारश्च सनातनः। तेषामधीशां क्रमशो नगांशोऽथ प्रचक्षते॥३१॥

Beginning with the sign itself, the lords of the four quadrants are the lords of the Turyamshas in signs beginning with Aries. Sanaka, Sanandana, Sanatkumara and Sanatana are their deities in sequence. Now Saptamsha is being described.

राशयः

१०

११

१२

प्र.

४-१७

मं

मं

बु

सू

गु

शु

शु

गु

चं

बु

द्वि.

८-३४

शु

गु

चं

बु

मं

मं

बु

सू

गु

शु

तृ.

१२-५१

बु

सू

गु

शु

शु

गु

चं

बु

मं

मं

च.

१७-८

चं

सू

बु

मं

मं

बु

सू

गु

शु

शु

गु

पं.

२१-२५

सू

गु

शु

शु

गु

चं

बु

मं

मं

बु

ष.

२५-४२

बु

मं

मं

बु

सू

गु

शु

शु

गु

चं

स.

३०

शु

शु

गु

चं

बु

मं

मं

बु

सू

गु

सप्तमांशचक्रम्

विषमे स्वक्रमेणैव सप्तमात्समभेऽधिपः। क्षारेक्षीरौ च दध्याज्यौ तथेक्षुरससंभवः॥३२॥

मद्यशुद्धजलावोजे समे शुद्धजलादिकात्।

In odd signs begin with own sign and in even signs begin with the seventh sign. In odd signs (the deities of the divisions are) Khshara, Ksheera, Dadhi, Aajya, Ikshu-Rasa, Madya and Shuddha-Jala. In even signs begin with Shuddha-Jala in reverse order.

 

Related Posts